Adim or Cdim Chord

Adim chord:

Alternative Name: Fdim

Adim
Return From - Adim Chord