Bm7 or D6 Chord

Bm7 chord:

Alternative Name: D6

Bm7
Return From - Bm7 Chord