Bm7M or D6/5+ Chord

Bm7M chord:

Alternative Name: D6/5+

Bm7M
Return From - Bm7M Chord