BM, BMaj or D#m/5+ Chord

BM chord:

Alternative Name: BMaj or D#m/5+

BM
Return From - BM Chord