DM, DMaj or F#m/5+ Chord

DM (DMaj) Chord:

Alternative Name: F#m/5+

DM

Return From - DM Chord