Em6 Chord

Em6 Chord:

Alternative name: G6/5-

em6

Return from - Em6 chord